Spoločnosť  CHRISTMASHOME.eu, s.r.o., Stará Ivanská cesta 19035/7, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04, registrovaná na Okr. súde BA I. odd.:Sa. Vložka č. 96281/B, ICO: 47638036, DIC: 2024008250 , prevádzkovateľ internetového obchodu www.krasnevianoce.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť.

Osobné údaje a ich spracovanie

I. Osobné údaje, ktoré spracovávame

 • Meno a kontaktné údaje:  meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
 • Kamerové záznamy z predajní:  naše prevádzky a sklady sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti.
 • Analytické informácie:  IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka, informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe
 • Cookies
  • sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod)
  • cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú
  • Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy

II. Účel zhromažďovania a spracovávania osobných údajov

 • Nákup tovaru a spracovanie objednávky, Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy,  pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 • Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy  spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
 • Marketingová činnosť: E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.alebo využijete náš kontaktný formulár.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

III. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
 • verejným orgánom (napr. polícia)
 • Naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

IV. Zabezpečenie osobných údajov

 • Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
 • U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
 • Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Naša spoločnosť nepreberá v takomto prípade zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel.

V. Obdobie spracovania osobných údajov

 • V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, v prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, budú Vaše osobné údaje spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
 • osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, pre splnenie našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).
 • Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení.
 • Vaše kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 90 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 90-dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.

VI. Práva dotknutých v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) – z dôvodu výkonu alebo obrany našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).
 • Právo na opravu – spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
 • Právo na obmedzenie spracovania – ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky
 • Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie – ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov – s vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

VII. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.

Zodpovedná osoba: info@christmashome.eu

CHRISTMASHOME.eu, s.r.o.
Stará Ivanská cesta 19035/7
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 04

Zavrieť Môj košík
Zavrieť Zoznam želaní
Close Naposledy zobrazené
Zavrieť
Kategórie
Newsletter